türk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersi vize sınavı

advertisement
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ DERSİ VİZE SINAVI
Süre: 35 dakikadır. Başarılar 
A) Tüzük
7) Eğitim sisteminin “örgün eğitim sistemine hiç
girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya
bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere
ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim
yanında
veya
dışında
düzenlenen
eğitim
faaliyetlerinin
tümünü
kapsayan”
bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kanun
A) Çıraklık ve mesleki eğitim
C) Kalkınma planı
C) Hizmet içi Eğitim
D) Hükümet programı
CEVAP: B
CEVAP: C
8) “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre,
Millî
Eğitim Bakanlığı,
…………………
teşkilatlarından oluşur” ifadesini doğru biçimde
tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ülkenin insan gücü gereksinimleri, insan gücü
istihdam ilişkileri, örgün ve yaygın eğitime ayrılan
kaynaklar, kaynakların dağılımı, eğitim ve öğretim
kalitesini yükseltici tedbirlerin yer aldığı düzenleme
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
2) Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkelerini
belirleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Eğitim Temel Kanunu
B) Yaygın eğitim
D) Yaşam boyu eğitim
B) Milli Eğitim Teşkilat Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
A) Merkez örgütü, taşra örgütü ve bağlı kuruluşlar
C) İlköğretim ve Eğitim Kanunu
C) Bakanlık örgütü, yurtdışı örgütü ve taşra örgütü
D) Anayasa
D) Merkez örgütü, taşra örgütü, yurtdışı örgütü
CEVAP: D
CEVAP: A
3) Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitimin temel
ilkelerinden birisi değildir?
A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B) Yöneltme
C) Eğitim hakkı
B) Taşra örgütü, yurtdışı örgütü ve merkez örgütü
9) Sistemin amacı, ...................... Bu amacını
gerçekleştirmek için sistem, çevresinden .................
almak, bunları alabilmek için de çevresine
...................... vermek zorundadır. Yukarıdaki
boşlukları tamamlayan ifadeler hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) dengelenimdir, dönüt, çıktı
D) Yerinden yönetim
B) güçyitimidir, girdi, çıktı
CEVAP: D
4) “Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki
bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla
okul çatısı altında yapılan düzenli eğitim”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaygın Eğitim
B) Halk eğitimi
C) Örgün Eğitim
D) Hizmet içi Eğitim
C) durulumdur, girdi, dönüt
D) yaşamaktır, girdi, çıktı
CEVAP: D
10) “Birbirine dayanan ve birbirlerini düzenli
biçimde etkileyen parçalardan oluşan amaçlı
bütün” aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: A
A) Örgüt
B) Yönetim
5) “Bireyler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli
programlara
veya
okullara
yöneltilerek
yetiştirilirler”
ifadesi
Milli
Eğitim Temel
Kanunu’nun hangi ilkesiyle açıklanabilir?
C) Sistem
D) Ürün
A) Yöneltme
B) Eğitim hakkı
A) Özel Kalem Müdürlüğü
C) Bilimsellik
D) Süreklilik
B) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
CEVAP: C
11) Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanı’na
doğrudan bağlı birimlerinden değildir?
CEVAP: A
C) Bakanlık Müşavirliği
6) Eğitim kurumlarının dil, din, ırk, cinsiyet ve din
ayrımı gözetilmeksizin herkese açık olması
……………….. ilkesi kapsamındadır.
D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
A) Süreklilik
B) Karma eğitim
C) Eğitim hakkı
D) Genellik ve eşitlik
CEVAP: C
CEVAP: B
12) Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin
üstünlüklerinden değildir?
A) Eğitim
kurtulabilir.
sistemi
egemen
güçlerin
etkisinden
B) Okulların eğitimi nitelikçe dengelenebilir.
C) Eğitim sistemindeki karmaşa ve savurganlık
giderilebilir.
D) Eğitimde özerk alanların oluşmasına olanak
sağlanır.
CEVAP: D
D) Sistemin yaşaması çevresine kapalı olmasına can
bağı ile bağlıdır.
CEVAP: A
19) Bütün sistemlerin beş temel öğesi vardır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu öğeler
doğru verilmiştir?
A) Çıktı, işleme, dönüt, çevre, ürün
13) “Okulun alt sistemlerinden olan üretim alt
sistemlerine
aşağıdakilerden
hangisi
örnek
verilebilir?
A) Öğrenci
B) Teknoloji
C) Derslik
D) Araç-gereç
B) Girdi, işleme, ürün, çıktı, çevre
C) Çıktı, girdi, dönüt, çevre, teknoloji.
D) Girdi, işleme, çıktı, çevre, dönüt.
CEVAP: D
20) Aşağıdakilerden hangisi eğitim sisteminin
girdilerinden birisi değildir?
CEVAP: C
14) “Sistemin üretim yaparken ve çevresince
ürünleri kullanırken ortaya çıkan sorunlarını ve
kusurlarını bildiren bilgiler” aşağıdakilerden
hangisi ile tanımlanabilir?
A) İşleme
B) Dönüt
C) Girdi
D) Çevre
A) Öğrenci
B) Öğretmen
C) Para
D) Teknoloji
CEVAP: C
21)
Aşağıdakilerden
sistemlerinden değildir?
hangisi
sistemin
CEVAP: B
A) Çevre
B) Uyarlama
15) Türkçe’den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim
kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmü
anayasanın hangi maddesinde yer almaktadır?
C) Yönetim
D) Yaşatma
A) 42
B) 23
C) 130
D) 27
CEVAP: A
CEVAP: A
22) Eğitim sisteminde yönetsel gücün bakanlık
örgütünce kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanabilir?
A) Yerinden yönetim
B) Merkezden yönetim
16) Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma
kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
C) Yerel yönetim D) Taşradan yönetim
A) Müdürler Kurulu
B) Özel İhtisas Kurulları
CEVAP: B
C) Milli Eğitim Şurası
D) Talim ve Terbiye Kurulu
CEVAP: C
17)
Aşağıdakilerden
hangisi
Milli
Eğitim
Bakanlığı’nın görevlerinden birisi değildir?
alt
23) Devletin kendine sadık yurttaşlar yetiştirmek
amacıyla, her yurttaşı belli bir süre devlet
okullarında eğitme yetkisi aşağıdakilerden hangisi
ile tanımlanabilir?
A) Zorunlu öğrenim
B) Parasız öğrenim
A) Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim
kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün
eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak.
C) Eğitimde fırsat eşitliği D) Eğitimde olanak eşitliği
B) İbadethanelerde
belirlemek.
24) Eğitimi yönetme yetkisinin yasalarla tümüyle
yerel yönetime ya da özel kesime devredilmesi
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
verilen
eğitimin
içeriğini
C) Okul öncesi kurumlarını açmak
CEVAP: A
A) Yerinden yönetim
B) Merkezden yönetim
D) Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü
içinde yürütülmesini sağlamak
C) Taşradan yönetim
D) Demokratik yönetim
CEVAP: B
CEVAP: A
18) Sisteme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
25) “Sistemin çevreden alınan girdileri, sistemin
kendi
gücüne
dönüştürme
süreci”
nasıl
tanımlanabilir?
A) Bir sistem çevresinden girdiler alıyor ve çevresine
çıktılar veriyorsa açık bir sistemdir.
A) İşleme
B) Dönüt
C) Çıktı
B) Toplumsal sistemler çevresine kapalı sistemlerdir.
CEVAP: A
C) Sistemin çevresinden aldığı güce çıktı adı verilir.
NOT: Her soru 4 puandır.
D) Ayıklama
Download