Temel Biyofizik Sınav Soruları

advertisement
İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Sınıf 1.Yarıyıl
Temel Biyofizik Bitirme Sınavı
ADI SOYADI :
FAKÜLTE NO:
03 Ocak 2012
AÇIKLAMALAR
A- Sınav kâğıdında 50 sorunun karşılığı toplam 100 puandır. Sorular eşit ağırlıklıdır.
B- Sorulara verilmiş doğru yanıtın karşılığı (X) işareti ile gösterilecektir.
C- Aritmetiksel işlem gerektiren sorulara tam puan verilebilmesi için işlemlerin soru kâğıdında yapılmış olması
gerekmektedir.
D- Cevaplar için arka sayfalar kullanılabilir.
1-
SORULAR
Aşağıdakilerden hangisi peptid bağının bir özelliği değildir?
a) Kovalent bağdır.
b) Amino ile karboksil gruplarından bir molekül su çıkması ile oluşur.
c) Kısmi çift bağ özelliğine sahiptir.
d) Yapısında atomların serbestçe hareket etmesine izin verir.
e) Proteinlerin primer yapısını oluşturur.
2-
Aşağıdakilerden hangisinin kandaki artışı oksijen hemoglobin dissosiasyon eğrisini sola kaydırır?
a) Fetal hemoglobin miktarı
b) H+ iyonu konsantrasyonu
c) Karbondioksit miktarı
d) Vücut sıcaklığı
e) 2,3-difosfogliserat konsantrasyonu
3-
Hemoglobin ve miyoglobindeki Hem grubunun, oksijeni tersinir olarak bağlayabilmesi için demirin hangi oksidasyon
düzeyinde olması gerekir?
a) Fe0
b) Fe+
c) Fe2+
d) Fe3+
e) Fe4+
4-
Hemoglobinin oksijen bağlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hemoglobine oksijen moleküllerinin bağlanması kooperatiftir.
b) Ortamın pH‟sı düştükçe hemoglobinin oksijene afinitesi azalır.
c) Ortamda CO2 arttıkça hemoglobinin oksijene afinitesi artar.
d) 2,3-bisfosfogliserat hemoglobinin oksijene afinitesini azaltır.
e) Hem yapısındaki demir yükseltgenliğinde, hemoglobin oksijen bağlayamaz.
5-
Aşağıdaki hangi çiftin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır?
a) Alkol-Su
b) CO2-Su
c) Hidrojen-Hidrojen
d) Lipit-Su
e) CH4-Su
6-
Bir oligomerik (çok alt birimli) protein denatüre olurken ilk önce hangi yapısının bozulması beklenir?
a) Primer yapı b) Kuarterner yapı c) Sekonder yapı d) Tersiyer yapı e) Domain yapı
7-
250C‟daki pKa değerleri verilen (parantezler içinde) aşağıdaki asitlerden hangisi en zayıf olanıdır?
a) Asetik asit (4.74)
b) Benzoik asit (4.18)
c) Askorbik asit (4.09)
d) Hidroflorik asit (3.01)
e) Hidroklorik asit (2.12)
8-
Aşağıdaki amino asitlerden hangisi apolar R grubu içerir?
a) Triptofan
b) Asparagin
c) Sistein
9-
d) Glisin
e) Treonin
Bohr etkisiyle,
a) 2,3 difosfogliseratın hemoglobinin oksijen disosiyasyon (ayrışım) eğrisine etkisi,
b) Hemoglobinin O2’ne ilgisinin pH değerindeki düşmelere orantılı olarak azalması,
c) Hemoglobinin O2‟ne ilgisinin pH değerindeki düşmelere orantılı olarak artması,
d) Hemoglobinin O2‟i bağlamada gösterdiği sigmoid eğri,
e) 2,3 difosfogliseratın miyoglobinin oksijen disosiyasyon (ayrışım) eğrisine etkisi,
anlaşılır.
10- Suyun termoregülatör (ısı düzenleme) niteliği, aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?
a) Suyun buharlaşma ısısı,
b) Suyun özgül ısısı,
c) Suyun erime ısısı,
d) Suyun dielektrik katsayısı,
e) Suyun iyonlaşması,
1
11- Biyomoleküllerden en yaygın moleküler bağ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovalent Bağ
b) Hidrojen Bağı
c) Apolar etkileşimler
d) Koordinasyon Bağları
e) İyonik Bağ
12- Bir hastanın kanında HCO3- / CO2 oranı 40 bulunmuştur. Hastanın vücut sıvılarının asit-baz dengesi hakkında
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Metabolik asitleşmenin belirtisidir.
b) Solunumsal asitleşmenin belirtisidir.
c) Metabolik asitleşme ve/veya solunumsal alkolozun belirtisidir.
d) Solunumsal alkoloz ve/veya metabolik alkolozun belirtisidir.
e) Nöromusküler hastalıkların belirtisidir.
13- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Sayısal olarak küçük Km enzimin substratına karşı ilgisinin düşük olduğunu gösterir.
b) Lineweaver-Burk eğrisi Michaelis-Menten eşitliğinin ters çevrilip çarpanlarına ayrılmasıyla elde edilir.
c) Moleküllerin tepkimeye girmeleri için gerekli olan aktifleşme enerjisi aynı zamanda enzim-substrat reaksiyonunun
özgünlüğünü de belirler.
d) Optimal şartlarda 1 dakikada 1 mol substratı ürüne dönüştüren enzim miktarı özgün enzim aktivitesi olarak ifade
edilir.
e) Kemotripsinin aktif bölgesinde bulunan histidin kalıntısı elekrofilik etkisiyle proteolitik kesimin gerçekleşmesinde
önemli rol oynar.
14- Enzim etkinliğini düzenleyen mekanizmalardan hangisi saatler veya günler içinde etkisini göstermektedir?
a) Ürün inhibisyonu
b) Enzim sentezi ve yıkımı
c) Allosterik kontrol
d) Substrat varlığı
e) Kovalent modifikasyon
15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Herhangi bir fizikokimyasal uyaran etkisiyle sinirsel yollarla korteksin belirli bir bölgesine bilginin ulaşması ve o
bölgede uyartı oluşmasına duyum denir.
b) Bir duyusal sinir lifi tüm çevresel dalları ile bir duyu birimini oluşturur.
c) Bir enerjinin diğer bir enerji şekline dönüşmesi transkripsiyon olarak adlandırılır.
d) Tüy hücreleri iç kulakta bulunan ve ses titreşimlerine duyarlı olan reseptör hücreleridir.
e) Görme pigmenti olan rodopsin opsinle retinal‟in birleşmesiyle oluşur.
16- Geri dönüşümlü yarışmalı (“reversible-competitive”) inhibisyon için hangisi yanlıştır?
a) İnhibitör yapı olarak substratla benzeşiktir.
b) İnhibitör enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarışır.
c) Km artar Vmax değişmez.
d) Km değişmez Vmax azalır.
e) Substrat derişimi arttırılırsa inhibitör etkisi azaltılabilir.
17- Rod hücreleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Aktifleşme için parlak ışık gerekir, duyarlılıkları düşüktür.
b) Renkli görüntü verirler.
c) Görüntü ayrıntılıdır ve çözünürlüğü yüksektir.
d) Loş ışığa hassastır ve gece görüşü için özelleşmişlerdir.
e) Mavi yeşil ve kırmızı olmak üzere üç tip rod hücresi bulunur.
18- Yanlış olanı işaretleyiniz.
Birincil dereceden tepkimelerde;
a) hız reaksiyon sabitleri cinsinden v = k A şeklinde ifade edilir.
b)
yarılanma süresi
şeklinde ifade edilir.
c)
d)
moleküllerin yalnızca belirli bir bölümü bir zaman diliminde dönüşüm sürecine girebilmektedir.
ürünün oluşum hızı tek tepkenin derişimiyle orantılıdır.
e)
yarılanma süresi
şeklinde ifade edilir.
2
19- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı belirtiniz.
a) α ve β ışınları çekirdek kaynaklıdır.
b) Röntgen ve γ ışınları elektron orbital kaynaklıdır.
c) γ ışınlarının yüklü ve kütlesi fazladır.
d) x ışınlarının soğrulumu dokunun cinsiyle ilgilidir.
e) Spesifik (özgün) aktivite, Curie/mol olarak ifade edilebilir.
20- Morötesi (UV) ışınlar için yanlışı işaretleyin.
a) D vitamini sentezi için gereklidir.
b) Dalga boyları 400~500 nm civarında oldukça büyüktür.
c) Timin dimerleri ortaya çıkabilir.
d) Canlı için UV-B ışınları daha tehlikelidir.
e) Sterilizasyon amaçlı kullanılabilir.
21- Aşağıdaki kavramlardan hatalı eşleştirme hangisidir?
a) PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) / gamma (γ) ışını
b) BT (Bilgisayarlı Tomografi) / Röntgen Işını
c) Serbest radikal / H2O2
d) Konfokal mikroskop / Lazer
e) Otoradyogram / üç boyutlu yapı analizi
22- Troid sintigrafisinde kullanılan etkin (TE) yarı ömrü 5 gün, biyolojik yarı ömrü 15 gün olan radyoizotopu (I 131) parçalanma
sabitini hesaplayınız.
a) 0,0314
b) 0,1411
c) 0,0924
d) 0,0621
e) 0,1924
23- Tanı amaçlı hastaya enjekte edilen radyoizotopun vücut yüzeyinden yaklaşık 10 cm uzaktaki bir dedektörle izlendiği
düşünüldüğünde ışımanın türü ne olabilir?
a) pozitron
b) proton
c) alfa
d) gamma
e) beta
24- Protein ve DNA moleküllerinin üç boyutlu yapısının analizinde hangileri kullanılamaz?
1) X ışını kristalografi 2) NMR 3) Konfokal mikroskop 4) Otoradyografi 5) Sintigrafi
a) 1, 2, 3
b) 1, 2, 4, 5
c) 2, 3, 4, 5
d) 3, 4, 5
e) Hepsi
25- Hangisi lazer ışığının özelliği değildir?
a) Monokromatik
d) Güç yoğunluğu oldukça yüksektir
b) Polarizedir
c) Koharent (eş fazlı)‟dır
e) Foton enerjileri farklıdır
26- Bir reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşmesi hangi durumda mümkündür? (K = denge sabiti)
a) K = 0.1
b) K = 1
c) Aktifleşme ve iç enerjide azalma
d) Entropide ve iç enerjide azalma
e) Serbest enerjide azalma
27- Hücrede şifreli bir biyolojik bilginin çözümü,
a) Hücrenin elektromagnetik dalgalara duyarlılığına
b) rRNA moleküllerinin varlığına
c) Bilgiyi getiren molekülleri reaksiyona sokan enzimlerin varlığına
d) Bilgiyi getiren molekülle yapısal uyum içinde etkileşebilen moleküllerin varlığına
e) Hücrelerin membran reseptörlerine sahip olmasına
bağlıdır.
28- 20 Farklı amino asitten 1000 tanesinin sıralanmasıyla oluşmuş bir protein molekülü oluşturmak için kaç farklı dizilim elde
edilir?
a) 201000
b) 100020
c) 1000 x 20
d) 1/201000
e) Log201000
29- Sinir lifinde oluşan aksiyon potansiyeli,
a) uyaran şiddeti ile doğru, yayılma hızı ile ters orantılıdır.
b) oluşturduğu bölgeden her iki yöne doğru aynı hızla yayılır.
c) gelen uyaranla aynı yönde, fakat daha hızlı yayılır.
d) yayılırken genliği mesafe ile azalır ve sinapsta son bulur.
e) oluştuktan sonra kendi kendine yayılır ve tek yönlüdür.
3
30- Bir elektron çiftinin sitokrom a‟dan oksijene iletilmesi sırasında 23.8 kcal açığa çıkmaktadır. Buna göre sitokrom aile
oksijen arasındaki standart redoks potansiyel farkı ( E) ne olacaktır? (F=23040 cal/volt)
a) 0.27 volt
b) 1.14 volt
c) 0.52 volt
d) 9.9 kcal
e) 0.22 volt
31- Oksidatif fosforillenme,
a) protein moleküllerinin fosforillenmesine verilen bir addır.
b) biyolojik oksidasyon sırasında ATP oluşumunu anlatır.
c) elektron transportu sırasında mitokondri zarından dışa pompalanan H+-gradyenti sayesinde gerçekleşir.
d) glikoliz sırasında 3-gliserinaldehidfosfatın 1,3-difosfogliserata dönüşümü tanımlar.
e) NADH‟nın sitoplazmadan mitokondriye geçişi sırasındaki fosforilasyon olaylarıdır.
32- NADH ile sitokrom a arasındaki standart EO = 0.8 volt olursa bir elektron çiftinin NADH‟dan sitokrom a‟ya iletimi
sırasında serbest enerji miktarındaki değişim ne olur? (F=23040 cal/volt)
a)
G=-36.86 kcal/mol
b) G=+36.86 kcal/mol
c) G=-18.43 kcal/mol
d)
G=+18.43 kcal/mol
e)
G=-16.00 kcal/mol
33- Elektron iletisi sırasında birer ATP molekülünün oluşumu için yeterli enerjinin açığa çıktığı üç aşamayı gösterin.
a)
b)
c)
d)
e)
NADH
CoQ; sitokrom b
sitokrom c; sitokrom a
O2 ;
NADH CoQ; CoQ sitokrom b ; sitokrom a O2 ;
sitokrom b sitokrom c; sitokrom c
sitokrom a ; sitokrom a O2 ;
NADH sitokrom b ; CoQ
sitokrom c; sitokrom c
sitokrom a ;
NADH sitokrom a ; sitokrom a ;
sitokrom b ; sitokrom b ; sitokrom c .
34- Ortak ürün ilkesi,
a) Biyolojik sistemlerde ATP oluşumu için gerekli bir mekanizmadır.
b) Bir reaksiyonun yüksek enerji içerikli ürününün ikinci enerji gerektiren bir reaksiyona substrat olarak
girmesine dayanır.
c) İki reaksiyonun aynı ürünün oluşmasıyla sonuçlanmasına dayanır.
d) İki reaksiyonun aynı substrat ile başlaması anlamına gelir.
e) İki reaksiyonun ürününün ikinci bir reaksiyonun substaratı olması esasına dayanır.
35- Hücre siklusunun hızının ayarlanması,
a) G-2 fazında glikojen ve protein sentezlerine bağımlı olarak,
b) S-fazında DNA oluşumu sırasında ATP düzeyine bağlı çalışan aralıksız bir düzenleme mekanizmasıyla,
c) Gl fazında glikojen ve ATP düzeyine bağlı aralıklı bir düzenleme mekanizmasıyla,
d) mitoz aşamasında,
e) ortam şartlarına göre Gl fazında,
gerçekleşir.
36- Hangisi „açısal kuantum‟ sayısını tanımlar?
a) Elektron çekirdek çevresinde bulunma olasılığı en yüksek olduğu düzeyin çekirdekten olan uzaklığını gösterir.
b) Elektronun açısal momentini, dolayısıyla sahip olduğu kinetik enerjiyi belirler.
c) Elektronun oluşturduğu manyetik alanın boyutlarını tanımlar.
d) Yörüngede kendi ekseninde dönerek dolanan elektronun çevresinde oluşan manyetik alanın yönünü belirler.
e) Elektronun atom çevresinde bulunma olasılığı en yüksek bölgeyi belirler.
37- ATP‟nin yapısındaki fosfat grupları kendi aralarında hangi bağ ile bağlanırlar?
a) Amid
b) ester
c) glikozi
d) anhidrit
e) fosfodiester
38- Glikoliz ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Glikoz + 2Pi + 2ADP
2 Laktat + 2ATP + 2H2O
b) İki yükseltgenme – indirgenme (redoks) içerir.
c) ∆Go = 47 kcal/mol’dır.
d) Elektron metabolizması ile gerçekleşir.
e) Fosfat ve gruplarının metabolizması önemli rol oynar.
4
39- G proteinler hücrenin hangi yapısında bulunur?
a) Sitoplazma
b) Çekirdek membranı
d) Hücre membranı
e) Çekirdek matriksi
c) Mitokondri membranı
40- Biyolojik oksidasyonlarda aşağıdaki elektron taşıyıcılarından hangisi elektronları tek tek taşıyarak görev yapar?
a) FADH2
b) NADH
c) Koenzim Q
d) NADPH
e) Sitokrom C
41- Kas kasılmasında rol oynayan iyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Magnezyum
b) Sodyum
c) Fosfat
d) Kalsiyum
e) Potasyum
42- Glikolizin hızı yani ATP oluşum hızı aşağıdaki enzimlerden hangisi üzerinden gerçekleşen bir allosterik düzenleme
mekanizmasıyla ayarlanır?
a) Heksokinaz
b) Pirüvatkinaz
c) Fosfofruktokinaz
d) Fosfogliseromutaz
e) Laktatdehidrogenaz
43- Glikoz-glikojen metabolizması hangi kibernetiksel düzenlenme mekanizması ile gerçekleşir?
a) Aralıklı
b) Aralıksız
c) Hem o, hem bu
d) Ya o, ya bu
e) Geri beslenme (“feed back”)
44- Aşağıdakilerden hangisi kas proteini değildir?
a) Transferin
b) Vimentin
c) Nebulin
d) Titin
e) Merosin
45- Kas kasılması sırasında aşağıdaki değişikliklerden hangisi olur?
a) A bantları kısalır
b) I bantları kısalır
c) Z çizgileri birbirinden daha çok uzaklaşır
d) İnce flamentler kasılır
e) Kalın flamentler kasılır
46- Kalsiyumun kas kasılmasındaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) ATP hidrolizinde, çapraz köprülerin ayrışmasında kofaktör olması.
b) Troponine bağlanmak aktin flamentindeki miyozin bağlama bölgelerinin açığa çıkmasını sağlamak.
c) Aksiyon potansiyelinin sinir-kas bağlantısından geçişini sağlamak.
d) Aksiyon potansiyelinin T tübüllerinde yayılmasını sağlamak.
e) Aksiyon potansiyelinin ardından plazma zarının yeniden polarizlenmesini sağlamak.
47- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi mekanik iş (kas kasılması) ile ilgili değildir?
a) PMD
b) Duchenne
c) Distal musküler distrofi
d) İmflamatuvar miyopatiler
e) Polisitemi
48- Aşağıdakilerden hangisi kovalent etkileşim tipidir?
a) Dipol- dipol etkileşimi
b) Yük - yük etkileşim
d) Peptit bağı
e) Yük - dipol etkileşimi
c) Hidrojen bağı
49- Aşağıdakilerden hangisi makromolekül yapı taşı değildir?
a) Aminoasitler
b) basit şekerler
d) mononükleotidler
e) enzim kopleksleri
c) yağ asitleri
50- Hücre membranının (aşağıda çizilmiş olan) dinlenim durumundaki elektriksel eşdeğer devresinde aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Cm değeri sabittir.
b) INa dışarıdan içeriye, IK içeriden dışarıya doğrudur.
c) ICl içerden dışarıya doğrudur.
d) I*Na içerden dışarıya, I*K dışarıdan içeriye doğrudur.
e) Em değeri sabittir.
5
İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıf 1.Yarıyıl
Temel Biyofizik Uygulama Sınavı
ADI SOYADI:
FAKÜLTE NO:
03 Ocak 2012
SORULAR
1- Aşağıdaki yasalardan hangisi absorbsiyon spektrofotometresinde 280 nm‟de ölçülen absorbans değeri ile bir çözelti
içindeki proteinin konsantrasyonunun hesaplanmasında kullanılır?
a) Hook yasası
b) Lambert-Beer yasası
c) Stokes yasası
d) Kirchoff yasası
e) Gauss yasası
2- 5x10–4 M tirozin aminoasiti çözeltisinin 280‟de Absorsbansı (A) 0.75 olarak ölçülmüştür. Küvetin ışık yolu 1 cm olduğuna
göre molar absorbsiyon katsayısı ( ) kaçtır?
a) 1500 M-1cm–1
b) 2400 M-1cm–1
c) 3750 M-1cm–1
d) 375 M-1cm–1
e) 150 M-1cm–1
3- Belirli bir dalga boyundaki ışığın bir eriyikten geçmesi sırasında ölçülen absorpsiyon değeri 2 olduğuna göre, eriyiğe giren
ışık şiddetinin eriyikten çıkan ışık şiddetine olan oranı nedir?
a) 2
b) 20
c) 10
d) 100
e) 200
4- Aşağıdakilerden hangisi bir absorbsiyon spektrofotometrisi değildir?
a) Kolorimetre
b) Görünür bölge ve UV (mor ötesi) spektrofotometreleri
c) IR (kırmızı ötesi spektrofotometreleri)
d) NMR (nükleer magnetik rezonans) spektrofotometreleri
e) Atomik absorbsiyon spektrofotometreleri
5- İyon değişimi kromatografisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Anyon değiştiricide, matrikse bağlanmayan ve kolondan ilk ayrılan moleküllerin net yükü pozitiftir.
b) Kolon materyeline adsorblanan molekülleri geri kazanmak için yürütücü faz olarak kullanılan tamponun tuz oranı
arttırılır.
c) Katyon değişimi kromatografisi ile moleküller, biyolojik etkileşim özelliklerine göre ayrışır.
d) Kolon materyeline adsorblanan molekülleri geri kazanmak için, yürütücü faz olarak kullanılan tamponun pH‟sı
değiştirilir.
e) Katyon değiştirici için kolon dolgu materyeli negatif yüklü gruplar içeren matriks ağından oluşur.
6- Cümleyi doğru tamamlayan seçenek hangisidir?
RIA (Radyo bağışıklık testi);
a) temeli enzimatik reaksiyona dayalı biyokimyasal bir yöntemdir.
b) ortamında kullanılan işaretli ve işaretsiz antijenler antikora bağlamak için yarışırlar.
c) ile biyopsi sonucu hastadan alınan bir katı dokuda antijen belirtimi yapılabilir.
d) tamamlandığında radyoaktif sayaçtan okunan değer mg/ml olarak antijen konsantrasyonunu ifade eder.
e) ile ancak biyolojik sıvılardaki derişimi yüksek maddelerin belirtimi yapılabilir.
7- Jel geçirgenlik kromatografisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kolona uygulanan karışımdaki küçük moleküller, büyük moleküllere göre daha hızlı hareket ederler.
b) Kolona uygulanan karışımdaki büyük moleküller, gözenekli matriks materyalini küçük moleküllere göre daha hızlı
aşarlar.
c) Kolona uygulanan karışımdaki küçük moleküller, gözenekli matriks materyeline tutundukları için sürüklenme hızları
düşer.
d) Kolona uygulanan karışımdaki moleküllerin hareketi ve elüsyonu için kullanılan sıvı fazda herhangi bir değişiklik
yapılmasına gerek yoktur.
e) Kolonda sabit fazı oluşturan kolon dolgu materyeline sorbent adı verilir.
8- Aşağıdaki kromatografi çeşitlerinden hangisinde biyolojik etkileşim temeline dayalı bir ayırım gerçekleşir?
a) İyon değişim kromatografisi
b) Afinite kromatografisi
c) Moleküler elek kromatografisi
d) Kağıt kromatografisi
e) İnce tabaka kromatografisi
9- Sitozolik proteinlerden oluşan karışımdaki proteinleri, büyüklük farkına göre ayrıştırmak için aşağıdaki yöntemlerden
hangisi kullanılır?
a) İyon değişimi kromatografisi
b) Hidrofobik etkileşim kromatografisi
c) Afinite kromatografisi
d) Jel geçirgenlik kromatografisi
e) Gaz kromatografisi
6
10- Aksiyon potansiyeli, bir sinir lifi boyunca…………..yönde yayılır. Uyaranın büyüklüğünün değişmesi ile oluşan aksiyon
potansiyelinin biçim ve büyüklüğü…………. ..
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cümlenin doğru bir ifadede olabilmesini sağlar?
a) Yukarı/ değişmez
b) Ters yönde/ artar
c) Her iki /azalır
d) Her iki/ değişmez
e) Aşağı/değişmez
11-
Mekanik blok uygulanmış bir sinir-bacak preparatı için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Aksiyon potansiyeli oluşumu için eşik uyaran gereklidir.
b) Çift fazlı aksiyon potansiyeli, bloğun ortadan kalkması ile yeniden oluşur.
c) Eter varlığında aksiyon potansiyeli oluşmaz.
d) İyon giriş çıkış yönü değişir.
e) Hiçbir şekilde aksiyon potansiyeli yeniden oluşmaz.
12- Yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz.
a) Aksiyon potansiyeli depolarizasyon ve repolarizasyon adı verilen başlıca iki aşamadan meydana gelmektedir.
b) Bazı iyonların aktif transportla membranın bir tarafından diğer tarafına taşınması iyon dengesini bozar ve potansiyel
fark oluşturur.
c) Na+, K+ ve Cl- iyonları aksiyon potansiyellerinin oluşmasında rol oynayan en önemli iyonlardır.
d) Biyoelektrik potansiyellerin kayıt ve incelenmesinde katot ışınları spektrofotometresi kullanılır.
e) Hodgkin Döngüsü, uyarılma sonrasında membranın Na+ geçirgenliğinin ani artışıyla Na+ iyonlarının hücre içine
girmesi ve membranı depolarize etmesini ifade eden bir pozitif feed-back (geri besleme) sürecidir.
13- Bir santrifüj tüpünde, sabit hızla hareket eden bir partikül için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Ağır partiküller, hafiflere göre daha hızlıdır.
b) Yoğun partiküller, az yoğundan daha hızlıdır.
c) Yoğun ortamda partiküller yavaş hareket eder.
d) Yoğun ortamda partiküller daha hızlı hareket eder.
e) Büyük moleküller küçüklerden daha hızlı çöker.
14- Lenfosit izolasyonunda aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a) İmmünelektroforez
b) Yoğunluk gradyenti denge santifüjü
c) İzoelektrikfokus
d) RIA
e) IRMA
15- Cümleyi doğru tamamlayan seçenek hangisidir?
Tek fazlı aksiyon potansiyeli;
a) reseptör hücrelerinden kaydedilen bir aksiyon potansiyeli biçimidir.
b) membranın Ca++ iyonlarına geçirgenliği arttığında oluşur.
c) hücre içi ve dışındaki Na+ ve K+ iyonlarının konsantrasyonu eşit olduğunda oluşur.
d) elektrotlardan birinin hücre içine diğerinin membranın yüzeyine yerleştirilmesiyle kaydedilir.
e) normalde çift fazlı oluşan bir aksiyon potansiyelinin bir fazının narkotik blokla inhibe edilmesi sonucu kaydedilir.
16-
RIA yönteminde test ortamında oluşan antijen-antikor kompleksi dışındaki serbest antijenleri en hızlı ve kolay bir
şekilde ortamdan nasıl uzaklaştırabiliriz?
a) Aktif karbon
b) İyon değiştiriciler
c) Silikatlar
d) Çift antikorla çöktürme
e) Solid (katı) faz ayrımı
17-
RIA (Radyobağışıklık testi) ortamında olmaması gereken bileşen hangisidir?
a) Floresan işaretli antijen
b) Bağlı ve serbest antijenleri ayırmak üzere eklenen bileşen
c) Özgün antikor
d) Radyoaktif işaretli antijen
e) Belirli miktarda işaretsiz antijen
18- RIA yöntemindeki hazırlık sürecinde aşağıdakilerden hangisi gereksizdir?
a) Miktarı belirlenecek maddenin (antijen) saf olarak eldesi
b) Antijenin radyoaktif olarak işaretlenmesi
c) Antijene karşı antikor geliştirilmesi
d) Antijene karşı geliştirilen antikorun ağır ve hafif zincirlerinin birbirinden ayrılması
e) Antijene karşı antikor eldesinde kullanılan deney hayvanının bir bağışıklama sürecinden geçirilmesi
19- Aşağadakilerden hangisi sedimentasyon hızını etkilemez?
a) Yerçekimi ivmesi
b) Ortamın vizkositesi
d) Partikülün içinde bulunduğu ortamın (sıvının) hacmi
c) Partikülün yarıçapı
e) Partikülün ve ortamın yoğunluğu
20- Aşağıdakilerden hangisinde karaciğer dokusunda çekirdek elde etme aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?
1- Dokunun mekanik olarak parçalanması (makasla, bıçakla)
2- Diferansiyel santrifüj
3- Dokunun uygun sıvı ortama alınması (Med A)
4- Dokunun bıçaklı homojenizatörde homojenize edilmesi
a) 1, 2, 3, 4
b) 1, 3, 4, 2
c) 1, 4, 3, 2
d) 4, 3, 2, 1
e) 3, 1, 4, 2
7
Download