5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1

advertisement
5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI
BÖLÜM 1
Dersin Adı
Fen ve Teknoloji
Sınıf
6.Sınıf
Ünitenin Adı/ No
Vücudumuzda Sistemler/ 5. Ünite
Konu
Eklemlerimiz ve Kaslarımız
Önerilen Süre
40 dakika
BÖLÜM 2
Öğrenci Kazanımları
1.3. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak
örnekler verir.
1.4. Kasları çizgili, düz ve kalp kası olarak sınıflandırarak
örnekler verir.
1.5. Zıt çalışan kasların hareketteki önemini belirtir.
Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre
4. Bilimsel bilginin oluşturulmasında ve başkalarına açıklamak
amacıyla sunumunda modellerden yararlanmanın yeri ve
önemini bilir.
Bilimsel Süreç Becerileri
1. Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya
gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.
2. Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi
duyusal özelliklerini belirler.
32. Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü,
yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde
sunar ve paylaşır.
Tutum ve Değerler
1. Kendini vererek dinler.
2.Çevresinde olayları/etkinlikleri takip eder.
3.Kendisine ve çevresine karşı ilgi ve merak duyar.
4.Görevleri isteyerek gönüllü olarak yapar.
5.İş birliği yapar.
Bilimin Doğası İle İlgili Kazanımlar
Bilimsel bilgi deneyseldir.
Farklılıkların algılanabilmesi, gözlem ve yorum
Ünite Kavramları ve Sembolleri
Öğretme-Öğrenme Yöntem ve
Teknikleri
Eklem, kas, kemik, kıkırdak
Benzetişim, anlatım yöntemi, işbirliğine dayalı öğrenme,
yapılandırmacı öğrenme, buluş yoluyla öğretim stratejisi, rol
oynama, örnek olay yöntemi
Kullanılan Eğitim TeknolojileriAraç ve Gereçler





Bilgisayar
Projeksiyon
İskelet materyali
Tavuk kemiği
Eldiven
Kaynakça






Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Ders Kitabı
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı
www.fendersi.gen.tr
Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Açı Yayınları
www.google/görseller.com.tr
www.vitaminegitim.com
BÖLÜM 3
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri
Giriş (Engage)
Keşfetme (Explore)
Öğretmen derse girer ve selam vererek öğrencilere
günlerinin nasıl geçtiğini sorar. Daha sonra sınıfa “Destek ve
hareketimizi sağlayan kemiklerden başka yapılar var mıdır?
Vücudumuzun iskelet modelini inceledik. İskeleti oluşturan
kemiklerin birbirine bağlı olduğunu gördük. Kemiklerimiz
birbirine bağlı olmasaydı oturup kalkabilir ya da yürüyebilir
miydik? Peki kemikleri birbirine bağlayan nedir?” şeklinde
sorular yöneltir ve öğrencilerin düşüncelerini söylemelerini
ister(TD-3). Onları derse güdülemek için “Bugün dersimizde
kemiklerden başka destek ve hareketimizi sağlayan
eklemlerimiz ve kaslarımızı öğreneceğiz” der.
Kemiklerin oluşturduğu yapıya iskelet denildiğini biliyoruz.
İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki bağlantıyı
sağlayan birleşme yerlerine eklem denir.
Öğrencilerin eklemlerin hareketlerimiz üzerindeki etkisini ve
eklemin yapısını anlamaları amacıyla Etkinlik-1 yapılır(BSB-1,
2, 32). Etkinliğin yapılmasından sonra öğrencilere “Bir kapının
kolunu çok fazla oynattığımızda bir süre sonra gıcırdamaya
başlar. Oysaki vücudumuzdaki hareketlerimiz esnasında
kemikler birbirine değer ve böyle sesler duymayız. Ama
onları yağlama ihtiyacı da duymayız. Bunun sebebi ne
olabilir?” sorusu yöneltilir ve öğrencilerin cevapları
değerlendirilir.
Açıklama (Explain)
Öğrencilerin konu ile ilgili bilgileri tespit edildikten sonra
yanlış bilgileri ve kavram yanılgıları var ise doğruyu
öğrenmeleri sağlanır. Öğretmen öğrencilere, vücudumuzdaki
eklem yerlerini anlamaları amacı ile konuyu iskelet materyali
üzerinde anlatır(FTTÇ-4). Ayrıca materyal üzerinde eklemleri
sınıflandırarak örneklendirir. Oynar eklemler
(http://www.youtube.com/watch?v=K2hV06DfY0E)
ve yarı oynar
(http://www.youtube.com/watch?v=QDCn55EQvuw)
eklemler ile ilgili video izlenir(1.3.). Oynar eklemin yapısı
tahtaya çizilerek açıklanır.
Hareketimizi sağlayan yapılardan biride kaslardır. Kaslar
organizmada hareket sisteminin en önemli yapılarıdır.
İskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren, kasılıp gevşeme
özelliğiyle hareketi sağlayan yapıya kas denir. Kasların
çeşitleri tahtaya yazılarak işlevleri anlatılır(TD-1). Kas
çeşitlerin mikroskobik görünüşleri gösterilerek benzer yönleri
ve farklı yönleri öğrenciler ile belirlenir(1.4.).
Derinleştirme (Elaborete)
Kasların nasıl çalıştıklarını bir kol modeli üzerinden anlatan
video izletilir
(www.vitaminegitim.com/ilkogretim/kaslar?i=TRSSM160301)
. Video gösterimi sonrasında öğrencilerin düşünceleri ve
yorumları alınır. Daha sonra öğrencilerin kollarını
dirseklerinden kaldırıp indirmeleri istenir. Kaldırdıkları
esnada ve indirdikleri esnada kollarındaki kaslarda ne gibi
değişmeler olduğu sorulur. Vücudumuzun hareketlerini
kolaylaştıran kasların çalışma esnasındaki durumları
anlatılır(1.5.). Etkinlik-2 yaptırılır(TD-2). Zıt çalışan kasların
çalışma şekli ve hareketlerimizdeki önemi derinleştirilir(TD4).
Değerlendirme (Evaluate)
Değerlendirme-1 ve Değerlendirme-2 yapılır. Öğrencilerin
kavramları ve konuyu ne kadar anladığı ölçülür.
Bir Sonraki Derse Hazırlık
Öğrencilerden Destek ve Hareket Sistemimizin sağlığı için
neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi edinmeleri istenir.
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
Etkinlik-1
Öğrenciler dörderli ya da beşerli gruplara ayrılır. Her gruba tavuk kemikleri verilir. Kemiklerin
birbirine bağlı olduğu eklem yerlerinin gösterilmesi istenir. Tavuktaki bu eklem hangi çeşit eklem
olabilir? Kemiklerin eklem yerlerinden ayrılmaları sağlanarak incelenmesi istenir. Eklemlerin ne gibi
özellikleri olabilir? Tavuğun bacak iskeletini saran yapı neydi? Bu yapı ne işe yarar?
Etkinlik içerisinde sorulan sorulara öğrencilerin cevap vermesi ile bilimin doğasına ilişkin unsurlara
değinilmiş olunur.(“Bilimsel bilgi deneyseldir.” ve “Farklılıkların algılanabilmesi, gözlem ve yorum” )
Etkinlik-2
Sınıftan 6 öğrenci belirlenir. Bir öğrenciye öğretmenin “kolunu dirseğinden kaldır” komutunu
vermesini beklemesi istenir. Diğer öğrencilere görev kartları verilir. Buna göre bir öğrenci beyini, iki
öğrenci sinirleri, iki öğrencide zıt çalışan iki kası oynarlar. Zıt çalışan kaslar;
“Biz zıt çalışan iki kasız
Vücudun hareketini sağlarız
Birimiz kasılırken diğerimiz gevşer
Bu sayede kolaylaşır hareketler” şiirini okurlar. Ardından beyini temsil eden öğrenci, sinirleri temsil
eden iki öğrenciyi yanına çağırarak “kol hareket edecek, gerekeni yapın” komutunu verir. Sinirler, zıt
çalışan kaslara “beyin emir verdi, hareket vakti” derler. Zıt çalışan kaslardan bir öğrenci öne gelerek
kollarını iki yana açar, oturur vaziyet alır ve kaşlarını çatarak;
“ ben öndeki kasım
Kol kalktımı kalınlaşırım
Kısacık boyumla
Sert sert bakarım”der. Diğer kas ise öndeki kasın arkasına geçer, kollarını yukarı kaldırır ve
gülümseyerek ;
“ ben arkadaki kasım
Kol kalktımı yumuşarım
İnce uzundur hatlarım”der.
Bu esnada bekleyen öğrenciye “kolunu kaldır” komutu verilir. Böylece beynin sinirlere vermiş
olduğu emir ve sinirlerin bu emirleri kaslara ulaştırması ile öğrenci kolunu hareket ettirmiş olur.
Değerlendirme-1
Kavram haritasındaki boş kutucukları aşağısındaki sözcükleri kullanarak tamamlamaları istenir.
mide
örnektir
örnektir
Kısa
çeşitleri
çeşitleri
DESTEK VE HAREKET
oluşur
SİSTEMİ
eklem
kasılma
çalışması
çeşitleri
örnektir
örnektir
kol
örnektir
(Bacak-kıkırdak-damar-oynar-kol-kemik-uzun-çizgili-kafatası-parmak-oynamaz-bacak-yassı-gevşeme-omurlar arası-kalp-bağırsak-yarı oynar-düz)
Değerlendirme-2
1)Kahraman Dede 70 yaşına gelmiş ve diz ağrılarından şikayet etmeye
başlamıştır. Yürüdükçe ve dizini hareket ettirdikçe eklem yerlerinin
ağrısının arttığını söylemektedir.Kahraman Dede için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)Diz ekleminde bulunan eklem sıvısı azalmış olabilir.
B)Yaşlandığı için diz eklemini oluşturan kemiklerde sürtünmeden dolayı kemikler zarar görmüş
olabilir.
C)Yediklerine dikkat etmeyerek gerekli mineralleri almamış ve güçsüz kemiklere sahip olmuş
olabilir.
D)Yaşlandığı için ilgi bekliyordur ve bu yüzden yakınıyor olabilir.
2)Yanda Temel Reis’in kol kaslarını görmekteyiz. Kol kaslarının nasıl çalıştığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Kolun ön bölümündeki kas gevşer,arka bölümündeki kas kasılır.
B)Kolun ön ve arka bölümündeki kasların ikisi de gevşer.
C)Kolun ön bölümündeki kas kasılır,arka bölümündeki kas gevşer.
D)Kolun ön ve arka bölümündeki kasların ikisi de kasılır.
BÖLÜM 4
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
Resim/ Teknoloji Tasarım
Planın Uygulamasına İlişkin
Açıklamalar
Planın uygulanması ile öğrencilere hedeflenen unsurlar
kazandırılmış olur. Öğrenciler eğlenceli bir şekilde materyal
üzerinde konuyu anlarlar. Ders öğrenci merkezli olarak
işlenmiş olur.
UYGUNDUR…../…../……….
www.fendersi.gen.tr
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
…………………………………………..
Okul Müdürü
Download
Study collections